KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ZİYARETÇİ

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. bünyesinde şirketi ziyaret eden veri sahiplerinin işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu tarafından aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş̧ ve sorularınızı, info@gurun.com.tr adresine göndereceğiniz e- postalar vasıtasıyla şirketimize iletebilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu “Kapıkaya Mücavir Alan Mevkii İpekyolu Sokak No: 32/A Merkez Amasya adresinde bulunan şirketimiz.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kartlı Geçiş Sistemi ve Wifi Erişimi Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler:

Kimlik Ad, Soyad, Doğum Yılı, TC Kimlik No (Fiziki Ziyaretçiler ve Wifi Erişimi Sağlayanlar)

İletişim Telefon Numarası (Wifi Erişimi Sağlayanlar)

İşlem Güvenliği IP Numarası, MAC Adresi, Ziyaret edilen siteler (Wifi Erişimi Sağlayanlar)

Fiziksel Mekan Güvenliği

Güvenlik kamerası izleme kayıtları (Ses kaydı olmaksızın yalnızca görüntü kayıt edilmektedir.) (Fiziki Ziyaretçiler)

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakkında Kanun’un yüklediği sorumluluklar ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince, KVKK’nın temel ilkelerine bağlı kalarak;

– Şirketimizin tüm teknik tesis ve yerleşkesinin güvenliğinin tesisi,

– Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

– Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

– Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

– Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

– İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

– Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

– Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

– Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında,

– İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatlerinin korunması,

– Mevcut veya ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

– Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması,

– Mevzuata aykırı girişlerin tespiti ve ilgili kişi/ kurumlara bildirilmesi,

– Düzenleyici ve denetleyici kurum/kişilerle, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

– Şirket’in bilgi işlem güvenliğini sağlamak, amaçlarıyla işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Şirket tarafından; yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ve hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde Kanunun 8. maddesinde yazılı esaslar kapsamında aktarılabilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz, yurtdışı ile paylaşılmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla toplanmakta olup ücretsiz wifi ağına bağlanmanız ile birlikte elektronik kanallar aracılığı ile, görüntü kayıtlarınız güvenlik kameraları aracılığı ile, şirkete girişiniz sırasında kartlı geçiş sisteminin kullanılabilmesi için kart teslimi sırasında kimliğinizin tüm güvenlik önlemlerine uygun davranılmak suretiyle teslim alınması ve kart adesi sırasında kimliğinizin de iade edilmesi şeklinde kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü çerçevesinde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’un 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) maddesinde sayılan işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin otomatik yollarla işlenmektedir.

  1. Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

➢ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

➢ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

➢ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢ 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

➢ Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla talebinizi info@gurun.com.tr adresine konunun “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olduğunu belirterek

gönderebilirsiniz.

X