Güvenlik Kamerası Kullanılması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  bünyesindeki kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) uyarınca veri sorumlusu olan GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı, info@gurun.com.tr adresine göndereceğiniz e- postalar vasıtasıyla şirketimize iletebilirsiniz.

1.    Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu “Kapıkaya Mücavir Alan Mah.İpekyolu Sokak No:32/A adresinde bulunan şirketimizdir.

2.    İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde, 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenmektedir. Şirketin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda ve Kurul Kararlarında belirtilen yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir.

Güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan görüntü izleme kayıtlarına ilişkin kişisel verileriniz,

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İş güvenliğinin temini,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üretimin kontrol edilmesi,

amaçlarıyla ilgili birimler eli ile işlenmektedir.

GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ‘nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.gurun.com.tr      adresinde yer alan “Gizlilik ve Veri Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Şirket tarafından; yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık hizmet sunucularına ve hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde Kanunun 8. maddesinde yazılı esaslar kapsamında aktarılabilecektir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır.

Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde dışarıdan hizmet alınan güvenlik şirketinin çalışanları ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Dışarıdan hizmet alınan güvenlik şirketinin söz konusu kayıtlara erişimi bulunmamaktadır.

4.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iş süreçlerimizi yürütürken, Şirketin meşru menfaatleri ve iş sağlığı güvenliği mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirmek için ve yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla Şirket içerisinde açık ve kapalı alanlarda bulunan kameralar aracılığıyla güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’un 4(2) maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) maddesinde sayılan işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin otomatik yollarla işlenmekte, 30 günlük sürenin sonunda imha edilmektedir.

Güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin herhangi bir şekilde yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

5.    Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla info@gurun.com.tr adresi üzerinden elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle konunun “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olduğunu belirterek gönderebilirsiniz. Başvuru formuna şirket merkezimizden fiziki olarak ya da GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  www.gurun.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

X