Gizlilik Sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜR UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

 

GİZLİLİK VE VERİ POLİTİKASI

 

I.              Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusudur. Üst yönetim ve yönetici pozisyonunda olanlar başta olmak üzere tüm personeller kişisel verilerin işlenmesinde doğru uygulamaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesinden ve ayrıca bireysel görev tanımlarında yer verilmiş bu konuya ilişkin diğer yükümlülüklerden sorumludur. Bugüne kadar Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince sizlerden gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. olarak taahhüt etmekteyiz.

 

 1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

 

Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, yatırımcılarımızın, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

 

Şirketimiz, politikasını -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

 

III.       Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu doğrultuda Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin, veri toplama kanallarında ve ilgili alanlarda aydınlatma metni/gizlilik bildirimlerine yer

 

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu kurala uygun davranmak adına uzun süre boyunca tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliğini gözden geçirecektir. KVK Komitesinin tüm personelin, kişisel verilerin doğru ve güncel olarak toplanması ve tutulması konusunda eğitilmesinden sorumludur. Personele ilişkin tutulan verilerin doğruluğu ve güncelliği, ilgili personelin kendi sorumluluğundadır. Personeller/ müşteriler ve verisi işlenen diğer ilgili kişiler işlenen kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.’ni bilgilendirmelidir. Bu şekilde bir bildirim yapılması üzerine söz konusu kaydın düzeltilmesi ve güncellenmesi ilgili birimin sorumluluğundadır.

 

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. Meşru amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel veri envanterinde kişisel verilerin işlenme gerekçeleri ve amaçları belirlenir. Kişisel veriler

 

 1. başka bir hukuki gerekçe veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın belirtilen amaç̧ dışında kullanılamazla Bir kişisel verinin kişisel veri envanterinde belirtilmiş̧ amaçlar dışında kullanılmasını gerektiren koşulların doğması halinde, bu durum ilgili personel/birim tarafından Birim Yöneticisi, İrtibat Sorumlusu veya KVK Komitesine bildirilir. Şirket yeni amacın uygunluğunu denetler ve gerekliyse veri sahibinin yeni amaçla ve yeni veri işleme faaliyeti konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

 

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. Şirket işleme amacı için açıkça gerekli olmayan kişisel verilerin toplanmadığını ve islenmediğini sağlamakla yükümlüdür. Elektronik ve fiziksel tüm veri toplama formları ve bilgi sistemlerindeki veri toplama mekanizmaları Şirket tarafından onaylanır, veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf bir şekilde işlenir. Şirket periyodik olarak, kişisel veri envanteri üzerinden işlenen verilerin uygun ve ilgili olduğunu Şirket yıllık bazda yapacağı/yaptıracağı iç̧ denetim/dış̧ denetim ile tüm veri işleme yöntemlerinin uygun ve ilgili olduğunu denetler. Şirket, uygun ya da ilgili olmadığı veya işleme amacı bakımından gereğinden fazla olduğunu tespit ettiği kişisel veriler bakımından veri işleme faaliyetinin durdurulmasından ve işlenmiş̧ verilerin saklama ve imha prosedürü̈ uyarınca güvenli bir şekilde imha edilmesinden sorumludur.

 

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri ile sektör teamülleri gereği kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Silme ya da yok etme, Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ne göre icra

 

Önemle belirtelim ki, Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

 

6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. tarafından hazırlanmış ve web sayfamızda sizlere sunulmuştur.

 

Kişisel verileri işlenen kişiler, Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

 

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

 

 

Kişisel verilerin silinmesi:

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 

Gizlilik ve veri güvenliği:

Kişisel veriler gizlidir ve Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Kişisel verileri işin ifası amacıyla ve bu sınırlarda kalmak kaydıyla paylaştığımız üçüncü kişilerin de verileri koruması talep edilir.

 

IV.       Veri işleme amaçları

Gür Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirlenen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak, aşağıdaki amaç ve koşullarla işlemektedir.

 

Bu amaç ve koşullar şunlardır:

 

 • Satış faaliyetleri,
 • Ürün tedarik işlemleri,
 • Satış sonrası hizmetlerin ifası,
 • Şirketin halka açık olması sebebiyle işlenen yatırımcı verileri,
 • Sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Fatura tanzimi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilere ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
 • Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi,
 • Kimlik teyidi,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevap verilmesi,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • Resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması,
 • Faaliyet alanı kapsamında yapılan, yarışma, organizasyon, çalışma ve diğer etkinliklerde elde edilen görsel ve işitsel verilerin, kurumsal hafızanın oluşturulması ve işin geliştirilmesi amacına yönelik olarak yayınlanması
 • İnternet sitesi veya sosyal medya kanalları ile alınan verilerin 3. kişi ajanslar vasıtası ile pazarlama amacıyla kullanılması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve ve takibi.

 

 

 

 

X